GZC3.0

Gezondheidscentrum 3.0 biedt een platform aan huisartsen. 

Coöperatief model: Gezondheidscentrum 3.0 : Zorg, Welzijn, Preventie,  Door en voor huisartsen.

Samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgverleners is van cruciaal belang bij het verbinden van preventie, welzijn en zorg. Het integreren van leefstijlinterventies in de spreekkamer is een gemeenschappelijk belang van de gemeenten, zorgverzekeraars en huisartsen.

Zorgverleners, zorgverzekeraars en gemeenten hebben ieder hun verantwoordelijkheid voor preventie. Gemeenten hebben vooral een taak bij preventie voor alle inwoners en preventie gericht op specifieke risicogroepen. Zorgverleners en zorgverzekeraars hebben een taak en rol bij preventie gericht op individuen. Het uitvoeren van de GLI (Geïntegreerde Leefstijl Interventie) is geen huisartsenzorg. De huisarts of specialist zijn de verwijzers en hebben daarmee een taak in het stellen van de indicatie voor GLI.

Een integrale aanpak van preventie vraagt om een sterke verbinding met de eerste lijn. De huisarts heeft kennis van de medische achtergrond van zijn of haar patiënten. De fysiotherapeut is expert in houding en beweging. De diëtist is expert op het gebied van voeding. Een erkende leefstijlcoach met een achtergrond als diëtist of fysiotherapeut werkt nauw samen met huisartsen in het gezondheidscentrum 3.0.

 Initiatiefnemers cq huisartsen gezondheidscentrum 3.0 willen met elkaar kennis delen , kennis opdoen en elkaar versterken met een gemeenschappelijk doel.

Zorg wordt gepland rondom de patiënt, voor een deel fysiek en voor een deel virtueel . Of je nu praktijkhoudend huisarts, huisarts in dienstverband of waarnemer bent, de toekomst van ons vak gaat ons allen aan. Digitalisering is niet meer weg te denken uit de huisartsenzorg : Of het nu gaat om digitale inloopspreekuren, digitale huisartsenzorg, telezorg, telemonitoring, data-uitwisseling, PGO’s of andere digitale voorzieningen.

En het betekent dat het werk van de medisch specialist zich niet beperkt tot één gebouw of één lijn. De medisch specialist werkt zelf ook in een netwerk. Gezondheidscentrum 3.0  (eerstelijn, tweedelijn , derdelijn ) Het gaat om preventie, vroegdiagnostiek en zelfmanagement bij ziekte door middel van e-health

Het concept Gezondheidscentrum 3.0 zal uitgewerkt worden in een plan van aanpak.

Gezondheidscentrum 3.0 biedt een platform aan huisartsen. 

Dat platform bestaat uit een omgeving waarin informatie en ervaring gedeeld wordt, nieuwsbrieven met interessante voor huisartsen worden verstuurd, maar dit platform wil huisartsen ook daadwerkelijk ondersteunen in de vorm van een software applicatie. 

Bij de ontwikkeling van die applicatie worden vooral oplossingen geboden voor de problemen die huisartsen zelf benoemen, zoals administratieve lastendruk en de beperkte tijd die aan een patiënt besteed kan worden.

Er zijn een aantal uitgangspunten die leidend zijn bij de ontwikkeling van die applicatie. Laten we die applicatie overigens de Gezondheidsmonitor (GM) noemen.

Uitgangspunten:

  1. De rol van de huisarts als gids wordt ondersteund. Dat betekent dat de huisarts samen met de patiënt de regie voert over de gezondheid van de patiënt.
  2. Alle reeds beschikbare informatie die nu is opgeslagen in ziekenhuisinformatie systemen en andere zorgsystemen is beschikbaar voor de huisarts. Deze informatie wordt gebruikt om a. pre-triage uit te voeren en ontbrekende informatie bij de patiënt uit te vragen (nog voordat een patiënt bij de huisarts is geweest) en b. om de huisarts en de patiënt te ondersteunen bij de keuze van behandeling en begeleiding.
  3. Voor meer gecompliceerde vraagstukken (bijv. chronische aandoeningen) worden alle zorgaanbieders onderdeel van één ‘gelegenheidsteam’ waarvan de huisarts de ‘casemanager’ is. Dat leidt tot één gemeenschappelijk behandelplan waarin iedere zorgverlener zijn stukje invult. Alle informatie is voor iedereen beschikbaar (uiteraard binnen de AVG richtlijnen). Agenda’s worden automatisch gesynchroniseerd en ook termijnbewaking e.d. wordt verregaand geautomatiseerd. Iedereen werkt in hetzelfde dossier.
  4. Patiënten worden betrokken bij hun gezondheid. Door per patiënt een risicoprofiel te genereren en dat af te zetten tegen jouw ‘gemiddelde’ medemens (in leeftijd en geslacht) krijgt elke patiënt , maar ook de huisarts zicht op de status maar ook in het ontwikkelen van potentiële risico’s. patiënten beantwoorden vragen maar kunnen bijvoorbeeld ook wearables koppelen aan hun profiel waardoor meetwaarden direct beschikbaar komen aan alle betrokken zorgverleners.
  5. Door het gebruik van dashboards kan de huisarts proactief patiënten op het spreekuur vragen met als doel om potentiële problemen te voorkomen. Natuurlijk kan de praktijkbegeleider en/of assistenten hierin ook een rol spelen.
  6. Er is een koppeling met het HIS zodat alle HIS gerelateerde taken (zoals declareren) gewoon kunnen worden uitgevoerd.

Als steeds alle relevante informatie beschikbaar is en een dashboard laat je zien waar je prioriteiten zitten wordt de rol van de huisarts veel proactiever. Het verzamelen en uitwisselen van informatie is niet meer nodig. Dat geeft de huisarts de tijd om echt met zijn/haar patiënt bezig te zijn. Omdat alle relevante informatie al is verzameld voordat de patiënt op het spreekuur komt, kan de spreekuurtijd besteed worden aan een inhoudelijk gesprek en het samen bepalen van interventies voor zover dat nodig is natuurlijk.

Het maakt zorg op afstand waar gewenst heel goed mogelijk. Omdat de huisarts effectiever met zijn tijd kan omgaan, kan hij meer patiënten begeleiden, wellicht ook van een praktijk die 100 kilometer verderop ligt.

De contouren zijn duidelijk en graag willen wij vanuit het Gezondheidscentrum 3.0 samen met een aantal huisartsen deze applicatie ontwikkelen. Er is inmiddels een consortium van bedrijven die samen alle componenten hebben om snel een volgende stap te zetten.

Voorlopig werken we met de beperkingen van het huidige zorgstelsel. Het is aan ons om te laten zien dat een andere aanpak loont, maar dat daar ook een ander vergoedingensysteem bij hoort. Stap 1 kunnen we nu concreet zetten.

Uiteraard zijn wij benieuwd hoe u als huisarts tegen deze ontwikkelingen en mogelijkheden aankijkt. Wij hebben een aantal vragen geformuleerd waarmee wij willen toetsen of wij op de goede weg zijn, of dit volgens u een oplossingsrichting is die u gaat helpen in de dagelijkse praktijk door de administratieve last drastisch terug te dringen en meer proactief, samen met uw patiënt te werken aan gezondheid.

U kunt hier de vragenlijst invullen

De uitkomsten van de survey zullen in de nieuwsbrief maand september 2021 gepubliceerd worden.

Coöperatief model: Gezondheidscentrum 3.0 : Zorg, Welzijn, Preventie,  Door en voor huisartsen..

Projectleider :

Rubik Nazarian | info@dai-artsen.nl 

Lees ook : Visiedocument “GezondheidsCentrum 3.0 – innovatie in bedrijfsvoering van zorg, welzijn en preventie” 

Initiatiefnemers / Huisartsen 

Gezondheidscentrum 3.0 is geïnitieerd door het landelijk platform van DAI Artsen  en wordt ondersteund door verschillende lectoraten:

Hogeschool Saxion

Frits Oosterveld  “Welzijn en Geluk”

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Annet de Lange “Succesvol oud worden op het werk”

Hogeschool Rotterdam

 Henk Rosendal “Lectoraat de Gezonde Wijk”

Hogeschool Zeeland

Olaf Timmermans  “Lector Healthy Region”

Fred van Eenennaam “Waardegedreven zorg”

Adrie Bouma studeerde bewegingswetenschappen aan de Rijkuniversiteit Groningen. De titel van haar proefschrift is ‘The barrier-belief approach’

17 April 2019 – Symposium: Dokter & Bewegen – Gezonde wijkaanpak (GLI) 3 PE-punten. Start: 17:00 uur Amersfoort. Huisartsen zien steeds meer patiënten met gezondheidsvragen waar de oplossing binnen het sociaal domein of leefstijladvisering ligt.

Digitale zorg  / Huisarts eigenaar van de toekomst 

De redactie van DAI publiceert met regelmaat relevante artikelen rond het thema digitale innovaties, netwerkzorg en andere relevante thema’s in de huisartsenzorg op linkedin en via de nieuwsbrief.  Heb je een vraag of wil je een bijdrage leveren in de vorm van een blog? Laat het ons gerust  weten. E-mail :  redactie@dai-artsen.nl 

“Telebegeleiding biedt zekerheid in onzekere tijden” Professor dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca is als cardioloog. @SmartHealthNL

Professor dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca is als cardioloog groot pleitbezorger van telebegeleiding bij hartfalen. Juist nu. “Kwetsbare patiënten dreigen nu geen zorg te krijgen”, waarschuwt hij.

Maasstad Ziekenhuis zet slimme apparatuur in bij patiënten met coronavirus (COVID-19)

Om patiënten die opgenomen zijn met het coronavirus (COVID-19) goed te kunnen monitoren, maakt het Maasstad Ziekenhuis gebruik van slimme bloeddrukmeters en slimme pleisters.

Digitale ondersteuning bij COVID-19 (Coronavirus)

Welke mogelijkheden zijn beschikbaar voor digitale zorg en ondersteuning op afstand? Er staan op dit moment organisaties en leveranciers klaar om extra hulp te bieden in de COVID-19 (Corona virus) crisis, om deze zorg op afstand te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door hun diensten gratis aan te bieden.

Webinar 18 maart: COVID-19, een emerging virus, een emerging situatie. 

Het COVID-19 virus heeft inmiddels de status van pandemie bereikt, een wereldwijde verspreiding. Hoe is de huisarts voorbereid en hoe kan de huisarts inspelen op de snel veranderende situatie? Wat zijn de antwoorden op veel gestelde vragen? We geven een update van de stand van zaken, waar we in de pandemie staan en wat we kunnen verwachten de komende maanden. Hoe speel je als huisarts hierop in

Steeds meer jonge artsen willen anders werken.

Huisartsenzorg in 2025: macht van dokter data of nationale zorgverzekering?

Medisch beslisondersteunende systemen. #huisartsenzorg

Vijf voorbeelden van digitale zorg in de praktijk.

Succes eHealth hangt af van zorgverleners, niet van patiënten

HUIDIGE INVESTERINGEN IN DIGITALE ZORG NIET ALTIJD EFFECTIEF

Samen Beslissen & uitkomstinformatie

Persoonsgerichte zorg bij Wijkgezondheidscentrum Lindenholt. Huisarts Mark van der Wel @vilans

De verschillen tussen netwerkgeneeskunde en netwerkzorg die je moet weten @deEssenburgh

Mist de huisarts de digitale transformatie? Winston Texel

Technologie moet de volksgezondheid verbeteren. Max Caffa, huisarts, chirurg np

Praat je mee tijdens Roche Dialogues op 7 april 2020?

Publicaties op Linkedin. 

“Het aantal robots zal snel fors toenemen” PROF.DR. J.P. RUURDA Hoogleraar minimaal invasieve robot-geassisteerde chirurgie

Veel draagvlak voor digitale huisartsenzorg. Huisartsen aan zet, maar ook rol voor zorgverzekeraar

Huisarts kan scherper op dementie testen @UMCUtrecht