Diabetes type 2, Leefstijl & laaggeleterdheid, lastige consulten, moeilijke emoties, conflicthantering interculturele verschillen en zorgbeleving

De prevalentie van diabetes type 2 is bij mensen met een Turkse afkomst ongeveer twee keer zo hoog, bij mensen met een Marokkaanse afkomst tweeënhalf tot drie keer zo hoog en bij Hindoestanen drie tot ruim vier keer zo hoog als bij autochtone Nederlanders (1,2). Bij mensen van Hindoestaans-Surinaamse afkomst boven de 60 jaar heeft zelfs 37% diabetes.

Mensen van allochtone afkomst hebben relatief vaker diabetes dan autochtone Nederlanders. Daarnaast zijn de uitkomsten van de behandeling bij allochtonen slechter dan bij autochtonen. Waarschijnlijk komt dat door taal- en communicatieproblemen tussen patiënt en behandelaar. In dit onderzoek hebben de onderzoekers aan de patiënten zelf gevraagd wat ze eigenlijk van de diabeteszorg vinden en hoe die mogelijk verbeterd zou kunnen worden.

De onderzoekers hebben in groepsgesprekken gevoerd met 37 deelnemers. Zij waren van Turkse, Marokkaanse of Hindostaanse afkomst en hadden allen diabetes type 2. Een voorlichter met dezelfde achtergrond leidde de gesprekken.

Uit de gesprekken bleek:

De deelnemers zagen taal- en communicatieproblemen als een probleem voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de hulpverleners. Taalproblemen zijn het grootst bij Marokkaanse en Turkse vrouwen en worden genoemd als reden voor minder zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Daarnaast is er een cultuurverschil tussen allochtonen en autochtonen. Bij allochtonen heerst een grote groepscultuur, waarbij het individu ondergeschikt is aan de groep. Volgens de onderzoekers is dit mogelijk het grootste probleem bij allochtonen. Patiënten willen geen uitzonderingspositie krijgen en willen kunnen voldoen aan de traditionele normen en waarden. En juist de leefstijladviezen voor mensen met diabetes type 2 voldoen niet aan die normen en waarden. Als je genoeg geld hebt ga je bijvoorbeeld met de auto, en niet met de fiets. Of als er bezoek is, is het onbeleefd om aangeboden eten en drinken te weigeren. Dit wordt versterkt door een gebrek aan openheid over de ziekte binnen de familie.

Deelnemers vonden de leefstijladviezen en educatiebijeenkomsten veelal te vrijblijvend. Ze verwachten en accepteren meer autoriteit van de zorgverlener. De voorlichting moet vooral gaan over het leren omgaan met de geboden leefregels binnen de specifieke cultuur en niet over het vergroten van de kennis over diabetes en de bijpassende leefregels.

Conflicthantering, omgaan met emoties & interculturele verschillen

Tijdens deze training wordt er specifiek aandacht besteed aan patiënten van verschillende culturele achtergronden. Lees verder >>>>>>

Diversiteit in diabetes @ Nederlandse Diabetes Federatie

Meepraten en meebeslissen

Medische voorlichting

Zelfmanagement

Migranten & laaggeletterdheid

Leefstijl