Structurele bekostiging van meer tijd voor de patiënt per 2025

Nieuwsbericht NZA. 21-juni-2023

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een advies uitgebracht over de bekostiging van meer tijd voor de patiënt (MTVP). De NZa adviseert om wijzigingen in de bekostiging per 2025 door te voeren. Om MTVP een structurele plek te geven in de bekostiging van huisartsenzorg is onderzoek nodig en dit kost tijd. Wijzigingen per 2024 zijn niet wenselijk. Dit kan zorgen voor onrust in de contractering en praktijkvoering. Tot 2025 vindt de NZa het belangrijk dat huisartsen erop kunnen vertrouwen dat de huidige afspraken worden voortgezet.

Structurele bekostiging

Huisartsen krijgen meer tijd voor de patiënt door een combinatie van anders te werken in hun praktijk, samen te werken met het netwerk en of eventuele uitbreiding van personeel. MTVP maakt het onder meer mogelijk om voor een consult gemiddeld 15 minuten uit te trekken in plaats van de huidige 10 minuten. De NZa vindt het belangrijk dat MTVP structureel wordt bekostigd. MTVP is voor huisartsen één van de belangrijkste thema’s in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Het draagt bij aan passende zorg en kan de druk op de huisartsenzorg verlichten.

Combinatie van bekostigingsvormen

De combinatie van interventies vraagt om een combinatie van bekostigingsvormen. Het is niet zo dat alleen segment 1 voorziet in mogelijkheden voor de vergoeding van structurele kosten. Voor de vormgeving van de bekostiging is het essentieel dat er inzicht is in de onderbouwing van de gehanteerde tarieven. Ook moet het onderscheid tussen structurele en incidentele kosten duidelijk zijn. Onze denkrichtingen voor segment 1 zijn een wijziging van de prestatiestructuur voor consulten, een prestatie voor (enkel) de structurele kosten of een prestatie in de vorm van de huidige poh-ggz bekostiging. Voor segment 2 adviseren wij om de voorwaarden voor regionale samenwerking te concretiseren en minder vrijblijvend te maken. Hierdoor worden huisartsen maximaal ontzorgd. En voor segment 3 adviseren we een nieuwe, meer concrete prestatie voor maatwerkafspraken om de contractering te uniformeren.

Verdere uitwerking met partijen

De NZa wil samen met de Landelijke Huisartsenvereniging, Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen, InEen, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de komende periode onderzoeken welke wijzigingen in de bekostiging per 2025 mogelijk zijn. Dit jaar zijn er door zorgaanbieders en zorgverzekeraars goede stappen gezet in het uitrollen van MTVP. De NZa vindt het belangrijk dat zij in 2024 de huidige afspraken in segment 3 voortzetten in lijn met de leidraad

Toekomstbestendige huisartsenzorg

De bekostiging van de huisartsenzorg is complex geworden. Dit komt onder andere door de verschillende type prestaties en de combinatie van vrije en gereguleerde tarieven. Door het blijven toevoegen van prestaties op de korte termijn neemt de complexiteit van de bekostiging verder toe. De NZa wil daarom ook met partijen in gesprek over het bekostigingsmodel van de toekomst. We adviseren om te onderzoeken of een combinatie van populatie- en uitkomstbekostiging bijdraagt aan het verder stimuleren van passende zorg.