Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Academy Inc / DAI Artsen (DAI is een handelsmerk van Academy Inc)

Artikel 1      Definitie
Lid 1.1
In deze algemene voorwaarden geldt als opdrachtnemer Academy Inc en als opdrachtgever de wederpartij van Academy Inc. Tenzij door opdrachtgever expliciet anders aangegeven gaat Academy Inc ervan uit dat haar contactpersoon bij opdrachtgever gemachtigd is opdrachtgever te vertegenwoordigen.

Lid 1.2
In deze algemene voorwaarden wordt onder dienstverlening van Academy Inc onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: het organiseren, voorbereiden en geven van trainingen en workshops, (team) coaching, mediation, advies en management. Tevens wordt hieronder begrepen het leveren van producten (zoals trainingsmaterialen en overige literatuur) als onderdeel van deze.

Artikel 2      Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Lid 2.1

Deze voorwaarden gelden voor iedere dienst, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Academy Inc en een opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door Academy Inc en de opdrachtgever schriftelijk is afgeweken.

Lid 2.2
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Academy Inc, voor de uitvoering waarvan diensten van derden dienen te worden betrokken, tenzij voor de levering van de diensten van deze derden aparte voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3      Offertes, tarieven en kosten
Lid 3.1

Alle offertes van Academy Inc zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld.
Lid 3.2
De door Academy Inc gemaakte offertes zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders aangegeven. Academy Inc is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 60 dagen na offertedatum wordt bevestigd.
Lid 3.3
De door Academy Inc verzonden facturen hebben een betalingstermijn van 21 dagen na dagtekening. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Lid 3.4
Tarieven zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst. Zie hiervoor artikel 4.
Lid 3.5
Met betrekking tot de tarieven en de kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn inbegrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten, de BTW, materialen, werkmappen,

literatuur en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, worden deze afzonderlijk berekend. De BTW over de in rekening te brengen bedragen wordt berekend conform de geldende belastingwetgeving ten tijde van de levering van de diensten en producten.

Artikel 4      Tot standkoming van de overeenkomst
Lid 4.1
Het contract tussen Academy Inc en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de door Academy Inc opgestelde overeenkomst.
Lid 4.2
Opdrachtgever heeft na ondertekening van de offerte veertien dagen bedenktijd, binnen deze tijd kan de overeenkomst kosteloos worden ontbonden.

Artikel 5      Contractduur en uitvoering van de overeenkomst
Lid 5.1

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Lid 5.2
Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Academy Inc derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Lid 5.3
Academy Inc zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren overeenkomstig hetgeen in het kader van de opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door Academy Inc geleverde dienst.
Lid 5.4
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Academy Inc geschiedt in onderling overleg.
Lid 5.5
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Academy Inc aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Academy Inc worden verstrekt. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Academy Inc het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6        Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging en prijswijziging van de overeenkomst
Lid 6.1
Academy Inc is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer kan worden verwacht dat Academy Inc de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Voorts is Academy Inc bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd: overmacht.

Academy Inc kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Lid 6.2
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen en de overeenkomst in kwalitief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst daaronder begrepen de wijziging in prijs en in termijn van uitvoering. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Academy Inc een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Lid 6.3
Indien Academy Inc met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is zij niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 7         Annuleringsvoorwaarden
 Lid 7.1
Annulering van een opdracht door de opdrachtgever is kosteloos mogelijk tot 28 dagen voor aanvang van de uitvoering van de opdracht, vanaf 28 dagen tot zeven dagen voor de aanvang van de uitvoering brengt de opdrachtnemer 50% van de bovengenoemde prijs in rekening en bij annulering vanaf zeven dagen voor de uitvoering van de opdracht wordt 100% in rekening gebracht.
Lid 7.2
Bij rechtmatige annulering (bijvoorbeeld bij een ongeneeslijke ziekte of overlijden) van een workshop of opleiding én een reeds gedane betaling aan Academy Inc wordt er uiterlijk binnen 20 werkdagen op hetzelfde rekeningnummer (zo nodig naar rato) terugbetaald.

Artikel 8                     Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, werkmappen, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de geleverde diensten zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Academy Inc. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van het bureau.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9      Vertrouwelijkheid

Lid 9.1
Academy Inc is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden en zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Academy Inc aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Academy Inc, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

Lid 9.2
Academy Inc zal de vertrouwelijke informatie die zij verkrijgt van de trainees bij het uitvoeren van de werkzaamheden en welke gelegen is in de persoonlijke levensfeer van die trainees, niet aan de leidinggevenden van opdrachtgever doorgeven aangezien Academy Inc daartoe gelet op de Privacywetgeving niet toe verplicht kan worden. Informatie welke anoniem verkregen is en niet te herleiden is tot de betreffende trainee zal Academy Inc wel kunnen doorgeven aan opdrachtgever.

Artikel 10    Aansprakelijkheid

Academy Inc is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Academy Inc voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen twee maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. 

Artikel 11           Klachtenreglement
Indien een opdrachtgever een klacht heeft, kan de opdrachtgever een beroep doen op het Klachtenreglement van Academy Inc zoals gepubliceerd door Academy Inc op haar website.

Artikel 12    Toepasselijk recht en geschillen
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Dhr. R Nazarian, directeur Academy Inc / DAI Artsen